TS13381 Hizmet Yeterlilik Belgesi Nedir?Nasıl Alınır?

0
1548
hizmet yeterlilik belgesi

TS 13381 Hizmet Yeterlilik Belgesi, Yenilenebilir Enerji Kaynaklarını Kullanarak Elektrik Enerjisi Üreten Sistemleri İçin Kurallar demektir. Bu belge yenilenebilir enerji işlerinde hizmet veren firmalar tarafından alınmaktadır.

TS 13381 hizmet yeterlilik belgesi son yıllarda özellikle Kamu İhaleleri için idari şartnameye konulmaya başlanmıştır. Birçok güneş enerjisi ihalesi ve rüzgar enerjisi ihaleleri için ihaleye çıkarılan iş için teklif verecek firmaları eleme kriterlerinden birisi olarak kullanılmaktadır.

Tabi bu belgeyi almak ne kazandıracak orası da tartışılır.

TS 13381 Hizmet Yeterlilik Belgesi ‘nin Tüm Detayları

 1  Hizmet Yeterlilik Belgesi ve Kapsamı

Bu standart, yenilenebilir enerji kaynaklarından güneş enerjisi, rüzgar enerjisi veya her ikisini birden kullanarak elektrik enerjisi üreten sistemlerin yetkili servislerinin işletmecilik, yapısal özellik, teknik donanım,çalışanların özellikleri ve hizmet yeterlilik belgesi ile ilgili kurallarını kapsar.

 2  Atıf Yapılan Standartlar ve Dokümanlar

Bu standard da diğer standard ve dokümanlara atıf yapılmaktadır. Bu atıflar metin içerisinde uygun yerlerde belirtilmiş ve aşağıda liste hâlinde verilmiştir. (*) İşaretli olanlar bu standardın basıldığı tarihte İngilizce metin olarak yayımlanmış olan Türk Standardlarıdır.

TS 12361 Yetkili servisler hizmet yeterlilik belgesi – Genel kurallar Competent services- General rules (atıf yapılan standart)

 3  Hizmet Yeterlilik Belgesi için Tarifler

a) Yetkili Servis HYB

Tarifi TS 12361’de verilmiştir.

b) Ana Firma

Tarifi TS 12361’de verilmiştir.

c) Servis Alanı

Servis iş alanı ve idari hizmet alanı olmak üzere iki kısımdan oluşan alan.

d) Servis İş Alanı

Bakım ve onarım işlemlerinin yapıldığı kapalı alan.

e) İdari Hizmet Alanı

İdari büro ile müşteri kabul yeri, personel bölümü (soyunma-giyinme, yemek yeme ve dinlenme yeri), yedek parça ve malzeme bölümleri ile müşterek veya münferit kullanma özelliğindeki WC ve lâvabodan oluşan kapalı alan.

f) Yenilenebilir Enerji Kaynakları (YEK)

Hidrolik, rüzgâr, güneş, jeotermal, biyokütle, biyogaz, dalga, akıntı enerjisi ve gel-git gibi fosil olmayan enerji kaynakları.

g) Güneş Enerjisi (Fotovoltaik Piller) Kullanarak Elektrik Enerjisi Üreten Sistemler

Yeterli sayıda güneş pili modülü, akü, şarj kontrol ünitesi, inverter (doğru akımı alternatif akıma çevirici) vb. cihazları kullanarak güneş enerjisini elektrik enerjisine çeviren sistemler.

h) Rüzgâr Enerjisi Kullanarak Elektrik Enerjisi Üreten Sistemler

Yeterli sayıda rüzgâr türbini, akü, şarj kontrol ünitesi, inverter vb. cihazları kullanarak rüzgâr enerjisini elektrik enerjisine çeviren sistemler.

 4  TS13381 Hizmet Yeterlilik Belgesi için Kurallar

a) İşletmecilik İle İlgili Kurallar HYB

Servisin oluşumu, müşteri hakları, hizmetin şekli ve müşteri ilişkileri ile ilgili aşağıdaki hususlar TS 12361 hizmet yeterlilik belgesi ’ne uygun olmalıdır:

 •  Ana firma tarafından servisin yetkilendirilmesi ve servis sayısının birden fazla olması durumunda servis sisteminin yapısı,
 • Mevzuatında tek servisin yeterli görülmesi hâlinde fiziksel yapı, teknik donanım ve çalışanlar için ön görülen hususlar,
 •  Servis tarafından verilen hizmetlere dair yasal sorumluluğun şekli,
 •  Serviste bulundurulması gereken teknik dokümanlar,
 •  Verilen hizmetlerin izlenebilmesi,
 •  Tavsiye edilen fiyat tarifelerinin bulundurulma şekli,
 •  Ana firma tarafından servisin denetlenme şekli ve yapılacak işlemler,
 •  Sistemin serviste depolanması, muhafazası ve bekletilmesi ile ilgili işlemler,
 •  İşçi sağlığı ve iş güvenliği için alınacak tedbirler,
 •  Sisteme verilecek hizmetlerle ilgili servisin sorumlulukları,
 •  Özel ihtisas gerektiren hizmetlerin bulunması hâlinde müşterinin bilgilendirilmesi,
 •  Servisin tanıtma işareti, kurum kimliği ve özellikleri,
 •  Yetkinin iptali durumunda yapılacak işlemler,
 •  Sistemi teslim alma ve talep hâlinde sigorta ettirilme şekli,
 •  Müşteri ile yapılacak sözleşmenin kapsamı,
 •  Sistemin iş görme performansının doğrulanmasıyla ilgili işlemler,
 •  Yeniden hizmet gerektiren hâller ve yapılacak işlemler,
 •  Garanti süresi içinde ve dışında yapılan işlerde uyulacak kurallar,
 •  Müşterinin iş takip kayıtlarını görme ve inceleme ile ana firmaya ulaşabilecek bilgileri talep etme hakkı,
 •  Servis tarafından verilecek hizmetin yapısı, hizmet sırasında ve sonrasında yapılacak işlemler,
 •  Servis tarafından hizmet verilen müşteri hakkında bulundurulacak bilgiler ve bu bilgilerin değerlendirilme şekli,
 •  Müşteri memnuniyetinin kayıt altına alınması ile ilgili hususlar,
 •  Servis, müşteriye adresinde hizmet verebilme imkânına sahip olmalıdır.

b) Yapısal Özellik İle İlgili Kurallar

Serviste aşağıdaki konularla ilgili hususlar TS 12361 hizmet yeterlilik belgesi ’ne uygun olmalıdır:

 •  Bulunması gereken mekân ve mahaller ile bunların özellikleri,
 •  Yangına karşı ve çevre sağlığı için alınacak tedbirler,
 •  Servisin ısıtılma ve havalandırılma şekli ile elektrik tesisatı, bu tesisatın korunması, su tesisatı ve var ise asansörün taşıması gereken özellikler,
 •  İş yeri tabelâsı,
 •  Varsa şubeleri,
 •  Yerleşim düzeni ve yerleşim birimlerinin tefrişi.
 •  Serviste, hizmet verilen her marka ürün için yeterli miktarda yedek parça bulunmalı ve özelliklerine göre uygun şekilde kodlanmalı, raf veya dolaplarda ayrı ayrı muhafaza edilmelidir.
 •  Servis iş alanı ile yedek parça ve malzeme bölümünün zemini ile çalışma tezgâhının üstü kolay temizlenen, antistatik özellikte malzeme ile kaplanmalıdır.
 •  Servis iş alanı ile idari hizmet alanı aynı bina içerisinde olmak şartıyla başka bir mekanda
  düzenlenebilir.
 •  Servis alanı, servisin hizmet verdiği ana firma sayısı da dikkate alınarak Çizelge 1’e göre belirlenir.

c) Teknik donanım İle İlgili Kurallar

Serviste aşağıdaki hususlar TS 12361’e uygun olmalıdır:

 •  Ana firmaca ön görülen teknik donanımların bulundurulmasıyla ilgili hususlar,
 •  Bulunan teknik donanımların kullanım hakkıyla ilgili durum,
 •  Makina, cihaz, takım vb. kullanımı ve bakım-onarımı ile ilgili yapılacak işler.
 •  Serviste kullanılan ve Ek A’da (*) işareti ile belirtilen cihazların kalibrasyon işlemleri ile ilgili hususlar TS 12361’e göre yapılmalıdır.
 •  Serviste, ana firma tarafından öngörülen teknik donanımlar ile Ek A’da belirtilen cihaz ve ekipmanlar birbirini tamamlayacak şekilde bulundurulmalıdır.
 •  Servisin rüzgar enerjisi kullanarak elektrik enerjisi üreten sistemlere veya hem rüzgar hem de güneş enerjisi kullanarak elektrik enerjisi üreten sistemlere de hizmet vermesi halinde serviste Ek A’ da belirtilen cihaz ve ekipmanlara ilâveten anemometre de bulunmalıdır.

d) Çalışanların Özellikleri İle İlgili Kurallar

Çalışanlar ile ilgili aşağıdaki işlemler TS 12361’e uygun olmalıdır:

 •  Görev, yetki, sorumluluk ve eğitim durumuyla ilgili yapılacak işlemler ve giyimlerinde uymaları gereken hususlar,
 •  Bilgi ve beceri bakımından yeterlilikleri ile ilgili yapılacak işlemler,
 •  Eğitim programlarının muhtevâsı ve gerçekleştirilmesi ile ilgili işlemler.
 •  Servisin teknik sorumlusu; en az endüstri meslek lisesi elektrik, elektronik, makina bölümü mezunu ya da ilgili meslek alanında ustalık belgesine sahip olmalı, ana firma tarafından servis hizmetleri konusunda eğitilmeli ve yetkilendirilmelidir. Diğer teknik elemanların endüstri meslek lisesinin ilgili bölümlerinden mezun olmamaları halinde görev ve sorumluluklarına göre yasal ustalık veya kalfalık belgesine sahip olmalıdır.
 •  Serviste bulunması gereken teknik personelin sayısı, servisin hizmet verdiği ana firma sayısı dikkate alınarak Çizelge 2’ye göre hesaplanır.

e) Belgelendirme İle İlgili Kurallar

Belgelendirme işlemi esnasında düzenlenecek hizmet yeri yeterlilik belgesine servisin hizmet verdiği ana firmanın tescilli ünvanı ile hizmet verilen markalar açıkça yazılmalıdır.

f) Çeşitli Hükümler

Sahibi veya işletmecileri, bu standarda uygun olarak çalıştırdıklarını beyan ettikleri servis için istendiğinde bu standarda uygunluk beyannamesi vermek veya göstermek mecburiyetindedir. Bu beyannamede söz konusu servisin Madde 4’teki kurallara uygun olduğunun belirtilmesi gerekir.

Ek-A Yenilenebilir enerji kaynaklarını kullanarak elektrik enerjisi üreten sistemlerin yetkili servislerinde bulunması gereken en az cihaz ve ekipmanların listesi

 1.  İçinde en az; açık ağız ve allen anahtar takımı ile pense, yankeski, kargaburnu, yıldız ve düz tornavida, eğe, çekiç, kıskaç, kablo soyucu, konnektör sıkıştırma pensesi ve lokma takımının bulunduğu takım çantası,
 2. Sıcak hava üflemeli ve değişik uçlara sahip havya seti,
 3. Multimetre (*),
 4. Pensampermetre (*),
 5. Doğru akım güç kaynağı,
 6. Büyüteçli lamba,
 7. Osiloskop (*),
 8. Entegre sökme aparatı,
 9. Antistatik entegre tutucu,
 10. Antistatik bilezik,
 11. Flash, EPROM, EEPROM programlayıcı ve entegre test cihazı,
 12. Sıcak silikon tabancası,
 13. Lehim emici pompa,
 14. Masa üstü veya diz üstü bilgisayar,
 15. Akıma dayanıklı kauçuk eldiven.

Yukarıda verdiğimiz bilgiler ile TS 13381 Hizmet Yeterlilik Belgesi alabilirsiniz. Bu yazımızdaki bazı evrak ve sözleşmeleri daha sonra ekleyeceğiz.

Kaynak: Türk Standartları Enstitüsü

CEVAP VER

Please enter your comment!
Please enter your name here